BK - Pur Premium

Montažna pena za kanalice

TEHNIČKI PODACI
BEZBEDNOSNI LIST

Montažna pena za kanalice je jednokomponentna konstrukcijska poliuretanska pena posebno osmišljena za potrebe maksimalne iskoristivosti pri maloj ekspanziji sa mogućnošću korišćenja na temperaturama do +35°C. Ova pena ima izvrsnu

strukturu i pri +5°C. Izvrsno prijanja uz beton, malter, zidove, drvo, polistiren, omekšani PVC, pečenu opeku i kanalice.

Primena
Popunjavanje pukotina, postavljanje okvira prozora i vrata. Izolacija cevovodnih sistema, pričvršćivanje izolatora i zaštitnih cevi u zidovima, brza montaža krovišta i postavljanje krovnih kanalica. Priprema podloge: Koristiti na

površinama bez prašine i odmašćenim površinama. Prekriti uređaje i ostale površine kako se ne bi zaprljale. Pre nanošenja preporučujemo da suve podloge navlažite vodom pomoću raspršivača zbog kvalitetnije strukture pene i penu navlažite nakon aplikacije.

Uputstvo za upotrebu
1.Nositi zaštitne rukavice i zaštitne naočare. Pripremiti Čistač PU-Pene. 2. Dozu jako protresti (minimalno 30 puta). 3. Zavrnuti slamčicu na adapter. 4. Dozu sa ventilom okrenuti prema dole i stiskom na ventil zapeniti. Upotrebljavajte

samo u dobro provetrenim prostorijama. Ne pušite. Dozirajte štedljivo, zapremina pene nakon nanošenja se povećava približno dva puta, međutim pena po konačnom stvrdnjavanju zadržava oblik. Za čišćenje i uklanjanje ostataka pene

upotrebljavajte sredstvo za čišćenje pene dok je pena još meka. Stvrdnutu penu je moguće samo mehanički ukloniti. Nije otporno na ultraljubičaste zrake.

Rok upotrebe
18 meseci. Uslovi skladištenja: uspravno, na suvom i na temperaturi između +5°C i 25°C.

Zemlja porekla
EU.

Sadarži
difenilmetandiiizocijant, izomeri i homologi. H222-H229: Veoma zapaljiv aerosol. Kontejner pod pritiskom: Može eksplodirati ako se zagreva. H315: Izaziva iritaciju kože. H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži. H319: Dovodi do

jake iritacije oka. H332: Štetno ako se udiše. H334: Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem. H335: Može da izazazove iritaciju respiratornih organa. H351: Sumnja se da može da dovede do

pojave karcinoma. H362: Može da ima štetno dejstvo na odojčad. H373: Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. H413: Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica za živi svet u vodi. P101: Ako je

potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102: Čuvati izvan domašaja dece. P103: Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P210: Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrućih

povšina. Zabranjeno pušenje. P211: Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P251: Kontejneri pod pritiskom: ne probadati/probijati niti paliti, čak ni kada su iskorišćeni. P260: Ne udisati maglu/paru. P263: Izbegavati

kontakt za vreme trudnoće ili dojenja. P271: Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. P273: Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitne nočare. P302+P352: AKO DOSPE

NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. P304+P340: AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. P305+P351+P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta.

Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P405: Skladištiti pod ključem. P410+P412: Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od +50°C/122°F. P501:

Odlaganje sadržaja/ambalaže u skaldu sa nacionalnim zakonskim regulativama. Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju. Bez dovoljnog provetravanja moguć je nastanak smesa koje mogu eksplodirati.Korišćenje ovog proizvoda može

izazvati alergijske reakcije kod osoba koje su osetljive na diizocianat. Osobe koje pate od astme, ekcema ili drugih kožnih problema trebaju izbegavati kontakt, uključujući i kontakt sa kožom. Proizvod se ne sme koristiti u uslovima

slabe ventilacije, osim u slučaju korisćenja odgovarajuće zaštitne maske sa filterom za plinove (tip A1 prema Odredbi EN 14387)

BK-Pur EPS Kleber je jednokomponentna niskoekspanzivna poliuretanska pena, posebno razvijena za potrebe lepljenja lakih izolacijskih materijala i dekorativnih elemenata od polistirena. Pena ima odličnu strukturu i na temperaturi od +5°C.

Odlično prijanja uz beton, malter, zidove, drvo, polistiren, neomekšan PVC, uključujući modifikovane bitumene i sl.

Primena
Za vrlo efektivno lepljenje i montažu izolacionih sistema na vertikalne konstrukcije.

Priprema i nanošenje
Koristiti na suvim i površinama bez prašine. Nameštaj i ostale površine koje se mogu zaprljati, prekrijte. Kod skladištenja na niskim temperaturama, preporučujemo pre korišćenja dozu ostaviti sat vremena na sobnoj temperaturi.

Pričvrstiti na aplikacioni pištolj sa NSB navojem. Dozu dobro protresti (minimalno 30 puta). Šrafom za zatvaranje odrediti potrebnu količinu. Kod lepljenja polistirenskih ploča, naneti penu po području daske sa odstupanjem 2-4 cm od

ivice ploče. Obrazac ponoviti minimalno jednom trakom u sredini po dužini ploče. Preporučeni promer «gusenice» za lepljenje izolacionih komponenti je cca 3 do 4 cm. Ploču položite uz zid i odmah je pritisnite i poravnajte pomoću dugačke

daske. Površinu ploče je moguće poravnati do cca 20 minuta od lepljenja, u zavisnosti od temperature okoline (vazduh i podloga). Raspon temperature za korišćenje je od +5°C do +30°C. Već nakon cca 2 sata od lepljenja moguće je pristupiti

daljim tehnološkim postupcima. Tačan tehnološki postupak naveden je u tehničkom listu proizvoda.

Upozorenje
Za odstranjivanje nestvrdnute PUR pene koristite čistač za PUR penu ili ekstra jake ubruse za čišćenje.

Pažnja!!!
Čistač za PUR penu ne sme doći u dodir s polistirenom jer ga vrlo brzo rastapa! Stvrdnutu penu moguće je odstraniti samo mehanički. Pri radu koristite zaštitna sredstva.

Rok upotrebe
U originalnom neoštećenom pakovanju (sa dnom prema dole!!!) pri temperaturi od +5 do +25°C, 18 meseci od datuma proizvodnje navedenom na dnu doBK-Pur Premium Gun Pištoljska penaze.

Klasa zapaljivosti
F prema EN 13501-1.

Pakovanje
750ml

BK-Pur EPS Kleber

Niskoekspanzivna poliuretanska pena

TEHNIČKI PODACI
BEZBEDNOSNI LIST

BK - Pur Premium Gun

Pištoljska pena

TEHNIČKI PODACI
BEZBEDNOSNI LIST

Pištoljska pena za kanalice je jednokomponentna konstrukcijska poliuretanska pena posebno osmišljena za potrebe maksimalne iskoristivosti pri maloj ekspanziji sa mogućnošću korišćenja na temperaturama do +35°C. Ova pena ima izvrsnu

strukturu i pri +5°C. Posebno niska gustina konačnog proizvoda postiže se adapterom na kraju kojeg se pričvrsti pištolj. Izvrsno prijanja uz beton, malter, zidove, drvo, polistiren, omekšani PVC, pečenu opeku i kanalice.

Primena
Popunjavanje pukotina, postavljanje okvira prozora i vrata. Izolacija cevovodnih sastava, pričvršćivanje izolatora i zaštitnih cevi u zidovima i sl. Izolacija cevovodnih sistema, pričvršćivanje izolatora i zaštitnih cevi u zidovima, brza

montaža krovišta i postavljanje krovnih kanalica.

Priprema i nanošenje
Koristiti na površinama bez prašine i odmašćenim površinama. Prekriti uređaje i ostale površine kako se ne bi zaprljale. Pre nanošenja preporučujemo da suve podloge navlažite vodom pomoću raspršivača zbog kvalitetnije strukture pene i

penu navlažite nakon aplikacije. Pištolj dobro pričvrstiti na adapter boce te je dobro protresti (minimalno 30 puta). Upotrebljavajte samo u dobro provetrenim prostorijama. Obavezno nosite zaštitne rukavice i zaštitu za oči. Ne pušite.

Dozirajte štedljivo, zapremina pene nakon nanošenja se povećava približno dva puta, međutim pena po konačnom stvrdnjavanju zadržava oblik. Za čišćenje pištolja i uklanjanje ostataka pene upotrebljavajte sredstvo za čišćenje pene dok je

pena još meka. Stvrdnutu penu je moguće samo mehanički ukloniti. Nije otporno na ultraljubičaste zrake.

Rok upotrebe
18 meseci

Uslovi skladištenja
uspravno, na suvom i na temperaturi između +5°C i 25°C.

Pakovanje
750ml

Primena
Montaža i lepljenje prozora- ispunjavanje šupljina (npr. između roletne i zida), ispunjavanje zidnih fuga nakon montaže gotovih građevinskih elemenata – ispunjavanje cevovodnih prodora kroz zidove i plafone- učvršćivanje i izolacija

panela, talasastih ploča, crepa itd.- zapenjivanje električnih instalacija- antenskih prodora i cevi- prelaza na području krova.

Upozorenje
Nije pogodna za primenu pod vodom i ispunjavanje velikih zatvorenih rupa bez mogućnosti ulaska vlažnosti. Pena ne prijanja na površine kao što su polIthIlen, silikon, teflon, mast i slično. Stvrdnuta PUR-Pena treba biti zaštićena od UV-

zraka premazom ili zaptivkom. U autu se sme transportovati u dobro osiguranom prtljažnjiku – ne na zadnjem sedištu. Pre primene pročitati uputstva o opasnosti! Dozu nikada ne zagrejavati – opasnost od pucanja! Sveža onečiščenja

odstraniti sa Čistačem za PUR-Penu. Stvrdnuti ostatci PUR-Pene mogu se odstraniti mehanički (nakon 1-2 dana su odbačeni s kože). Stvrdnuta pena nije štetna za zdravlje. Sve napomene su bazirane na iskustvima. Budući da nemamo uticaj na

skladištenje I uslove obrade, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za rezultat obrade, zbog raznih materijala koji se obrađuju u svakom pojedinom slučaju.

Priprema i nanošenje
Površina mora biti čvrsta, čista, bez masti i ulja. Dobro navlažiti. Pokriti površine na koje se ne nanosi pena.

1. Nosiiti zaštitne rukavice i zaštitne naočare.
2. Pripremiti Čistač PUR-Pene.
3. Dozu jako protresti.
4. Zavrnuti slamčicu na adapter.
5. Dozu s ventilom okrenuti prema dole i stiskom na ventil zapeniti.

Velike fuge popuniti u više slojeva i navlažiti između svakog sloja. Ne prepuniti (Pena se širi još 2 do 3 puta). Ne primenjivati za prostore koje nemaju pristup vazduha.

Tehnički podaci
• Izdašnost pene: do 40l.
• Klasa građevinskog materijala: B3.
• Zvučna izolacija: do 56dB.
• Toplotna izolacija vrednost: 0,03 W/mK.
• Temperatura sadržaja: +5°C do +35°C, optimalna temperature doze i okoline: +20°C.
• Suvo na dodir: 20 minuta
• Isecite nakon: 60 minuta (u zavisnosti od vlage, temperature i debljine sloja).

Rok upotrebe
18 meseci

Uslovi skladištenja
uspravno, na suvom i na temperaturi između +5°C i 25°C.

Pakovanje
250ml, 500ml, 650ml, 750 ml

BK-Pur Universal

BK-Pur Universal

TEHNIČKI PODACI
BEZBEDNOSNI LIST

BK-Pur Universal Gun

1 – komponentna PUR Pena

TEHNIČKI PODACI
BEZBEDNOSNI LIST

Primena
1-komponentna PUR Pena, stvrdnjava pomoću vlage. Obrada sa uobičajnim montažnim pištoljem. Nakon sušenja netopljva, vodootporna, trajno elastična. Može se malterisati, prelepitii, premazivati ili bojiti. Izvrsno prijanja na beton, gips,

zid, drvo, te mnoge plastične materijale (polistiren, čvrstu PUR-penu, poliester, tvrdi PVC, osim PE / silikon), čak i na mokroj podlozi. Otporno na sve standardne građevinske hemikalije.

Važna uputstva
Nije pogodna za primenu pod vodom i ispunjavanje velikih zatvorenih rupa bez mogućnosti ulaska vlažnosti. Pena ne prijanja na površine kao što su polithilen, silikon, teflon, mast i slično. Stvrdnuta PUR-Pena treba biti zaštićena od UV-

zraka premazom ili zaptivkom. U autu se sme transportovati u dobro osiguranom prtljažnjiku – ne na zadnjem sedištu. Pre primene pročitati uputstva o opasnosti! Dozu nikada ne zagrejavati – opasnost od pucanja! Svežu penu odstraniti sa

čistačem za PUR-Penu. Stvrdnuti ostatci PUR-Pene mogu se odstraniti mehanički (nakon 1-2 dana su odbačeni sa kože). Stvrdnuta pena nije štetna za zdravlje. Sve napomene su bazirane na iskustvima. Budući da nemamo uticaj na skladištenje i

uslove obrade, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za rezultat obrade, zbog raznih materijala koji se obrađuju u svakom pojedinom slučaju.

Pripema i nanošenje
Površina mora biti čvrsta, čista, bez masti i ulja. Dobro navlažiti. Pokriti površine na koje se ne nanosi pena.

1. Nosiiti zaštitne rukavice i zaštitne naočare.
2. Pripremiti čistač PU-Pene.
3. Dozu jako protresti.
4. Zavrnuti slamčicu na adapter.
5. Dozu sa ventilom okrenuti prema dole i stiskom na ventil zapeniti.

Velike fuge popuniti u više slojeva i navlažiti između svakog sloja. Ne prepuniti (Pena se širi još 2 do 3 puta). Ne primenjivati za prostore koje nemaju pristup vazduha.

Tehnički podaci
• Izdašnost pene: do 40l.
• Klasa građevinskog materijala: B3
• Zvučna izolacija: do 56dB
• Toplotna izolacija vrednost: 0,03 W/mK.
• Temperatura sadržaja: +5°C do +35°C, optimalna temperature doze i okoline: +20°C
• Suvo na dodir: 20 min.
• Isecite nakon: 60 minuta (u zavisnosti od vlage, temperature i debljine sloja).

Rok upotrebe
18 meseci.

Uslovi skladištenja
uspravno, na suvom i na temperaturi između +5°C i 25°C.

Pakovanje
750ml

Primena
Čistač PUR-Pene je visokoaktivno hladno sredstvo za ispiranje pištolja od PUR-Pene i za uklanjanje prljavštine i ostataka sveže PUR-Pene.

Priprema i nanošenje
Postaviti rasprišivač, poprskati adapter pištolja dok se ostaci pene ne uklone. Ukloniti raspršivač te dozu čistača zavrnuti na adapter pištolja. Stisnite okidač pištolja sve dok ne izađe čista tečnost. Kod većih nečistoća ostavite

sredstvo da deluje nekoliko minuta. Sveže ostatke PUR-Pene pomoću spreja direktno i intenzivno poprskati. Otopljenu PUR-Penu odstraniti krpom. Primenjivo na sve standardne pištolje. Sa isporučenim raspršivačem može se koristiti i kao

sprej-doza. Otapa i odstranjuje svežu PUR-Penu. Namenjeno i za ostatke lepila, masnoća, ulja i voska. Molimo obratite pažnju na sigurnosna uputstva na dozi i informacije u sigurnosno-tehničkom listu, kao i uputstva za primenu kod vašeg

pištolja.

Ograničenja
Stvrdnuta pena ne može se odstraniti čistačem, čak i pri dužem vremenskom delovanju. Stvrdnutu penu ne odstranjivati oštrim predmetima s pištolja. Čistač PUR-Pene može podlogu nagristi ili obojiti, zato isprobati na neutralnoj podlozi.

Nositi zaštitne naočale i zaštitne rukavice! Primenjivati samo u dobro provetrenim prostorijama! Ne pušite! Svi podaci su laboratorijske vrednosti, koji u primeni mogu odstupati, i zato ne predstavljaju osiguranja za određene

karakteristike. Raznolikost pojedinosti i mogućnosti kombinacija ne mogu se u ovim okvirima rešavati. Obaveza je na korisniku da se informirmiše na vreme. Potpuno određeni radni rezultat ne može se garantovati zbog nepredvidivih načina

primene. Preporučuje se i proba kako bi se osigurao željeni rezultat.

Rok upotrebe
12 meseci

Uslovi skladištenja
Skladištiti u uspravnom položaju, u suvim uslovima i bez smrzavanja između + 5°C i + 20°C

Pakovanje
500ml

BK - PU Cleaner

Čistač PUR – Pene

TEHNIČKI PODACI
BEZBEDNOSNI LIST